UVODNA RIJEČ

Zemlja promatrača

Piše: Jasna A. Petrović

     Već godinama Sindikat umirovljenika Hrvatske ad­ministrira tematsku Facebook stranicu Pokret protiv siromaštva starijih osoba. Tamo dnevno „razgovara­mo" sa stotinama umirovljenika o različitim temama ve­zanima uz starije osobe. Tisuće komentara tjedno u vezi zanemarivanja starih, domova umirovljenika, prijevarama s ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju...

     Svi oni prolaze mukotrpni put od informacije, preko osvješćivanja, do uloge promatrača. Isprva, pričaju poput lutaka koje naši unutarnji valovi i vanjska zbivanja vrte u svojim filmovima u kojima ne osjećamo sebe i ne živimo iz sebe. Tako smo toliko poistovjećeni s onim što se doga­đa unutar i oko nas, da gubimo svaki tračak i iskru onoga tko mi uistinu jesmo, istovremeno misleći da smo ono što iskušavamo u i oko sebe. U tom virtualnom svijetu teško je prepoznati moć promatrača, ulogu svjedoka svoga vre­mena te katapultirati sebe iz svojevrsne hipnoze koja nas je kolektivno obuzela i postati promatrači koji imaju od­mak od samih sebe.

     Eto primjera s nacionalnom naknadom za starije od 65 godina. Nezgrapna politička odluka nazvati to u po­četku nacionalnom mirovinom, donijela je brojne šumo­ve u eteru. Ako je mirovina, onda kako mirovinu mogu dobiti oni koji nisu radili i plaćali doprinose. Ako je miro­vina, onda ide iz mirovinskog fonda, onda je to krađa u ime neradnika. U toj priči soli dodaje i jedina parlamen­tarna umirovljenička stranka koja tvrdi kako treba uvesti imovinski cenzus, jer će u protivnome baš tih 800 kuna po siromahu, uglavnom ženi, dobiti bogataši s vilama i bazenima.

     I gle, kad im kažete da to nije mirovina, već socijalna potpora kakva postoji u više od stotinu zemalja u svije­tu, da ide iz državnog budžeta, a ne iz mirovinskog fonda, onda kažu da lažete i pogodujete vladajućima. Kao da su zaboravili od vlastitog siromaštva i poniženosti prepozna­ti još veće siromahe. Kao da ih obuzima opsesija i jal vlasti­tom nemoći. Ne postavljaju pitanje iz rakursa promatrača: nije problem što će netko potrebit dobiti pomoć koja mu može omogućiti da barem plaća struju, već je problem što oni sami imaju mizerne mirovine. Tako stvarnost pli­va u očaju samopercepcije vlastite bijede pa pogubljeni u mislima i emocijama, robotiziramo svoje reakcije, koje nas mahom drže u zoni destruktivnog raspoloženja i ma­lodušnosti. Tako sve postaje negativno i zlonamjerno, nepravedno i zamućeno, dok nezadovoljstvo buja do raz­mjera gubitka konstruktivne stvarnosti.

     Među hipnotiziranosti očajem većina komentira kako su za svoje sitne mirovine radili „bez veze", a, primjerice, Slavonac Dragan Džoić kaže: „Ma to je samo za uhljebe. Opet će dobit oni što imaju i previše, a stvarni ljudi koji ne­maju neće ni dobiti." I onda se na stotinu njih pojavi rari- tetni komentar Riječanke Nevenke Licul koja kratko kaže: „Groznih li komentara. Nije problem 800 kn za siromahe, već visina penzije. Pa tako napišite." Tko je to dotakao dno, a tko je učinio promatrački odmak i prepoznao problem? Tko je shvatio da dati siromašnima, ne znači oduzeti oni­ma malo manje siromašnima? Tko je prepoznao da ma­njak promatračkog rakursa rađa jal i još veći očaj i fikciju opće izloženosti ugrozi?

     Zaustavite se i recite možete li promijeniti lošu stvar­nost ako ju gledate samo crnim bojama. Neće li se i željela stvarnost pokazati kao crna i zamračena, a vi ćete izgubiti potencijal za utjecaj na promjene. Razmislite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

KAKVA NAM JE BILA 2016.?

Nema predaje, ići ćemo i na ulice

 

1.Peticijom i mjerama za suzbijanje siromaštva starijih osoba

     U novu godinu, koja se bliži kraju, ušli smo borbeno s peticijom Glasam pro­tiv siromaštva starijih osoba. Tijekom jav­ne akcije kojom smo upozoravali na siro­maštvo starijih osoba i predlagali konkret­ne mjere za njegovo suzbijanje, naš rad je potpisom podržalo preko 26 tisuća gra­đanki i građana, više od 100 tisuća nam je pružilo „virtualnu” podršku, dok smo direktno razgovarali s više od 50 tisuća građana na terenu. Naravno, realizacija akcije ne bi bila moguća bez brojnih volontera i volonterki SUH-a koji su vri­jedno prikupljali potpise i kontaktirali s građanima. Građani su nam podršku dali iz različitih razloga, ali je ključni razlog solidarnost i osviještenost o siromaštvu starijih osoba koje su radile čitav život da bi se u konačnici našli na rubu egzisten­cije, a u očima politike u kategoriji rezova i zamrzavanja.

     Odmah nakon konstituiranja nove Vlade, sada bivše Oreškovićeve, upućen je zahtjev za predaju svih potpisa, ali premijer Orešković nije našao vremena za umirovljenike pod paskom brojnih drugih obveza. Konačno, ministrica rada i mirovinskog sustava Nada Šikić, prista­la je 18. veljače primiti delegaciju SUH-a koja joj je predala potpise te ponovila zahtjeve - povećanje mirovina za sve one koji su umirovljeni nakon 1.1.1999. jer su zakinuti za 19 posto, uvođenje minimalne mirovine u visini 50 posto od minimalne plaće, kao i tzv. socijalne mirovine na teret proračuna za starije od 65 godina bez mirovine. Osim toga traž­ili smo, a i dalje tražimo, poboljšanje modela usklađivanja mirovina i uvođenje posebnog pravobranitelja za umirovljeni­ke i starije osobe, kao i uvođenje savje­todavnih tijela za starije osobe na svim teritorijalnim razinama. Iako je ministrica podržala zahtjeve SUH-a, naši zahtjevi su ostali u političkim programima strana­ka koje su ta obećanja vrlo brzo zabora­vila nakon izbora.

2.Drugi mirovinski stup - uzročnik krize

     „Je li Hrvatska pametnija od svih zemalja koje ukidaju drugi mirovinski stup ili je robinja financijskog sektora”, postavila je pitanje predsjednica SUH-a Jasna A. Petrović na okruglom stolu SUH-a o drugom mirovinskom stupu te napomenula kako je upravo takav model mirovinskog sustava nametnut postkomunističkim zemljama i kako ga većina zemalja u kojima on još postoji ukida.

     Sindikat umirovljenika Hrvatske već godinama upućuje javne zahtjeve vlada­ma i ministrima financija za ukidanje dru­gog mirovinskog stupa jer je preskup, neuspješan, rizičan, jer povećava javni deficit i nema elemenata solidarnosti. „Ovakav model drugog stupa je uzrok, a ne rješenje neodrživosti mirovinskog sus­tava”, rekla je Petrović, a njeno mišljenje dijele i sindikati koji također ističu da je rješenje ojačavanje prvog mirovinskog stupa, povećanje plaća i zaposlenosti, te eliminiranje rada na crno.

     Prijedlog ukidanja, odnosno zamrza­vanja, uplate doprinosa u drugi stup i vraćanje sredstava u prvi stup iz kojeg su sredstva oduzeta, predlagala je i Matica umirovljenika Hrvatske. „Čak četvrtina sredstava iz jednog sigurnog sustava prebačena je u privatne bankarske fondo­ve kojima je interes profit, bez socijalne osjetljivosti i sigurnosti”, stav je Ante Gavranovića iz MUH-a. Rješenje jest cje­lokupna reforma mirovinskog sustava kojom će se konačno uskladiti prosječna mirovina s rastom plaća tako da udio mirovine u udjelu plaće neće iznositi više mizernih 38,7 posto prosječne plaće i biti najniža u regiji.

     SUH se već godinama bori i nastavlja se boriti za ukidanje postojećeg modela drugog mirovinskog stupa, koji je štetan proizvod financijske industrije, a otvara­njem dijaloga aktivnih i umirovljenih rad­nika te znanstvenika, otvorena su vrata ukidanju drugog mirovinskog stupa i nalaženju novog rješenja. Kako prošle vlade nisu imale sluha za ovaj zahtjev, ponovili smo ga 27. listopada i premijeru Andreju      Plenkoviću putem javne inicijati­ve u kojoj smo saželi deset zahtjeva koje je potrebno hitno primijeniti s ciljem poboljšanja položaja umirovljenika i sta­rijih osoba. Predstoji vidjeti hoće li i Plenković nastaviti gdje su prijašnje vla­de stale.

3.(Ne)postojanje Nacionalnog . vijeća za umirovljenike i starije osobe

     Nakon što je izabrana Oreškovićeva vlada, vjerovalo se da će se ubrzo obnoviti i Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe, kao savjetodavno tijelo pri Vladi RH koje daje svoje mišljenje o svim zakonima i propisima od interesa za umirovljenike i starije osobe. No, ono do dana današnjeg nije formirano. Godinu dana odugovlačilo se njegovo ponovno konstituiranje, ponajviše zbog općeg kao­sa u i oko vladajuće većine. Nacionalno vijeće nije ponovno konstituirano sve do lipnja, kada se i sama Vlada raspala. Tako su umirovljenici i starije osobe duže vrijeme ostali bez svojih predstavnika koji bi davali mišljenja Vladi o relevantnim zakonima od njihovog interesa..

Iako je tekst sporazuma o Nacionalnom vijeću usuglašen još u lipnju ove godine, ono još uvijek nije konstituirano, a niti je krenuo poziv za sjednicu. Koliko će još dugo umirovljenici i starije osobe biti bez svojih predstavnika? Nakon intenzivnih pritisaka, SUH je čak uputio dopis ministru Zdravku Mariću, jer, čuda li, upravo Minis­tarstvo financija još uvijek nije odredilo svog predstavnika za Nacionalno vijeće.

Koliko će se vlada još raspustiti i izbora održati da bi se konačno krenulo delati? Koja je pozadina nekonstituiranja Nacionalnog vijeća? Odgovor vjero­jatno leži u pokušaju ušutkavanja udru­ga umirovljenika koje ne odustaju od borbe protiv guranja štetnih zakona kako bi se bogati obogatili, a siromašni još više osiromašili. Zasad ova garnitura vladajućih ne ispada ništa bolja od pret­hodne - obećanja napretek, konkretnog rada - nula.

4.Sprječavanje zlouporabe starijih osoba

     Sindikat umirovljenika Hrvatske od 2012. godine kontinuirano vodi kampa­nju protiv ekonomske zlouporabe stari­jih osoba u sklopu koje informira starije osobe te im pruža savjetodavnu pomoć. U okviru te kampanje educirali smo brojne SUH-ovce za pomoć starijima, tiskali informativne letke, producirali film te nastavili našu kampanju 2016. i u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom u sklopu projekta Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imo­vinom. Zahvaljujući stečenim iskustvi­ma na tom projektu i shvaćanju kako se ljudi u pravilu obraćaju za pomoć i pod­ršku tek kada je nastao problem, odnos­no nakon što se ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ne ispoštuje, obnovili smo partnerstvo s HPC-om te započinjemo novi projekt - Važno je znati sa 65+.

     Spirala zla pokrenuta je 2006. kada je legaliziran institut dosmrtnog uzdržava­nja, koji do tada nije bio dijelom nit jed­nog hrvatskog važećeg zakona. Čim oso­ba potpiše ugovor o dosmrtnom uzdrža­vanju, nekretnina istog časa više nije u njenom vlasništvu, a davatelj uzdržava­nja odmah stječe pravo uknjižbe prava vlasništva koje pak po ugovoru o doživot­nom uzdržavanju stječe tek nakon smrti uzdržavane osobe. Poznajući psihologiju starih ljudi, profesionalni uzdržavatelji najčešće na potpisivanje ugovora dolaze u društvu liječnika, medicinske sestre, bilježnika te se svi oni skupe oko jadne stare osobe, koja najčešće ni ne čuje dobro što joj govore. Riječ je o čistoj manipulaciji zbog koje stari ljudi sve češ­će završavaju kao socijalni slučajevi pa čak i bez krova nad glavom. Kada shvate da su prevareni, nerijetko pokušavaju sudskim putem doći do pravde no sporo­ve u pravilu gube ili ne dožive kraj sud­skog postupka.

     Borba da se taj institut izbriše iz Zako­na o obveznim odnosima, a ugovor o dož­ivotnom osiguranju dodatno normira, i dalje traje, a uskoro kreće nova inicijativa za izmjene zakona.

5.Pravnim savjetima do digniteta

     Rješenjem Ministarstva pravosuđa od 5. veljače ove godine Sindikat umirovljenika Hrvatske registrirani pruž- atelj primarne pravne pomoći jer je tada njegovo Pravno savjetovalište uvedeno u registar za područje cijele Republike Hrvatske. No, Pravno savjetovalište SUH-a zapravo djeluje od 2005. godine, posljednjih sedam godina na čelu s Milanom Tomičićem. Desetak tisuća pruženih usluga, a u 2016. zabilježenih 2.500 kontakata osobno, telefonom, te redovnom i elektronskom poštom, broj­ke su koje su impresivne. Nazovite pitajte, tražite pomoć. A naši stručnjaci pružit će vam i psihološku potporu ili pak održati predavanje ili radionicu u podružnicama.

6.15. Skupština SUH-a - Borbeno i u novom mandatu

     „Odbijamo biti potrošeni, teret, višak, muka, borit ćemo se protiv siromaštva i ekonomske zlouporabe umirovljenika i starijih osoba, nastavit ćemo borbu za naša prava”, svojevrsni je sažetak 15. Skupštine SUH-a koja se održala kra­jem rujna u Zagrebu uz prisustvo više od 100 predstavnika SUH-a iz cijele Hrvatske. Odabrano je novo vodstvo SUH-a, uz novu/staru predsjednicu Jasnu A.Petrović, te su potvrđene buduće smjernice rada. Skupštini su nazočili brojni domaći i strani gosti, a tom su prigodom uručena i priznanja SUH-ovim utemeljiteljima, partnerima i podružnicama. Osobito je važno što su prisustvovali čelnici dviju najvećih hrvatskih sindikalnih središnjica, te tri najveće umirovljeničke stranke.

     „Za sobom ste ostavili svoj rad i osobne vrednote. Mi nastavljamo na onim mjestima na kojima ste vi stali. Društva se danas okrenulo novim vri­jednostima. Kao što rad nije roba, tako ni čovjek koji radi nije roba. Otuda pro­izlazi dostojanstvo svakog umirovljeni­ka i umirovljenice. Vi ste naša buduć­nost i drago nam je što surađujemo”, rekao je tom prilikom predsjednik Neza­visnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.

     „Pitaju me pozivamo li vas na ulice. Već jesmo na ulicama, kopamo po kan­tama i skupljamo otpade po tržnicama. Pozivamo vas da kažemo NE siromašt­vu, a DA dostojanstvu! Vjerujte u sebe! Zajedno možemo promijeniti svijet!”, poručila je na kraju predsjednica SUH-a Petrović. Program rada za razdoblje 2020. godine broji 45 točaka, s otvore­nim prostorom za dopisivanje novih. Već se dopisuju, jer ih stvarnost piše sama.

7.Porezna reforma po mjeri bogatih

     Odmah po izboru nove Vlade, počet­kom listopada ove godine se naveliko počela najavljivati porezna reforma koja je prema riječima vladajućih nužna za održivost čitavog financijskog sektora, ali i donošenje novog državnog proraču­na. Najavljivana kao velika novotarija koja će ići u korist „malog čovjeka”, u konačnici se pokazala kao reforma iz koje će kao pobjednici izaći samo bogati. Kada je prvi put ministar financija Zdrav- ko Marić prezentirao poreznu reformu, brojni su se digli na noge, nakon čega je Marić odglumio socijalnu osjetljivost i pohvalio se kako se neće povećavati PDV na kruh, mlijeko, knjige, lijekove i ortopedska pomagala. „Socijalni mir je kupljen, porezna reforma ide dalje”, pro­mislio je Marić kojeg novinari od milja zovu Superhik i mali Todorić. Mislio je Marić da će uvođenje plaćanja zdrav­stvenog i mirovinskog doprinosa za honorarce - umjetnike, novinare i umirovljenike proći nezamijećeno, ali nije, pa ipak ga je zadržao. Njegova samouvjerenost je pobijedila. Čak i kada je sam sebi proturječan.

     Izmjene prijedloga porezne reforme traž­ili su sindikati, udruge i udruženja, pa čak i oporbeni saborski zastupnici koji su u konačnici uputili brojne amandmane, ali bez ikakvog uspjeha. Vlada je sve prijedloge, sve amandmane odbacila jer je svoju kvotu „socijalnog dijaloga” ispunila na početku, tj. zadržavanjem PDV-a na kruh, mlijeko, knji­ge, lijekove i ortopedska pomagala. Umirovljenici će također osjetiti poreznu reformu, ali samo oni s mirovinama višim od 6.000 kuna bruto. Dođe kao da je Zdravko Marić naučio poznatu prispodobu iz eva­nđelja po Marku: „Jer ko ima, daće mu se; a koji nema, uzeće mu se i ono što ima.” Unatoč svemu tome borba za prava umirovljenika i starijih osoba neće ovdje stati, već će se intenzivnije nastaviti kroz nove aktivnosti i metode borbe i u 2017. godini. (Ana Kuzmanić)